لوگو دکتر زخم

فیلم های درمانی

کشیدن بخیه استاپل جراحی در مرکز دکتر زخم

13630تعداد ویدیوها: 15

تخلیه آبسه چرکی

58294تعداد ویدیوها: 15

فیلم جراحی ترمیم اسکار در ناحیه ی مچ دست

5826تعداد ویدیوها: 15

نجات پای بیمار همدانی از قطع شدن

157تعداد ویدیوها: 15

نجات پای دیابتی از قطع شدن توسط متخصصین دکتر زخم

1073تعداد ویدیوها: 15

درمان پیودرما گانگرنوزوم

446تعداد ویدیوها: 15

بستن زخم با چسب مایع

2283تعداد ویدیوها: 15

پیشگیری از تاول دیابتی

445تعداد ویدیوها: 15

درمان سوختگی پای دیابتی

175تعداد ویدیوها: 15

درمان زخم بستر عمیق

3818تعداد ویدیوها: 15

درمان زخم پای دیابتی

107تعداد ویدیوها: 15

درمان زخم دیابتی تنها در دو جلسه

87تعداد ویدیوها: 15

درمان زخم

137تعداد ویدیوها: 15

کلینیک درمان زخم پای دیابتی

60تعداد ویدیوها: 15

بهبود زخم پای دیابتی

569تعداد ویدیوها: 15

کشیدن بخیه استاپل جراحی در مرکز دکتر زخم

13630تعداد ویدیوها: 15

تخلیه آبسه چرکی

58294تعداد ویدیوها: 15

فیلم جراحی ترمیم اسکار در ناحیه ی مچ دست

5826تعداد ویدیوها: 15

نجات پای بیمار همدانی از قطع شدن

157تعداد ویدیوها: 15

نجات پای دیابتی از قطع شدن توسط متخصصین دکتر زخم

1073تعداد ویدیوها: 15

درمان پیودرما گانگرنوزوم

446تعداد ویدیوها: 15

بستن زخم با چسب مایع

2283تعداد ویدیوها: 15

پیشگیری از تاول دیابتی

445تعداد ویدیوها: 15

درمان سوختگی پای دیابتی

175تعداد ویدیوها: 15

درمان زخم بستر عمیق

3818تعداد ویدیوها: 15

درمان زخم پای دیابتی

107تعداد ویدیوها: 15

درمان زخم دیابتی تنها در دو جلسه

87تعداد ویدیوها: 15

درمان زخم

137تعداد ویدیوها: 15

کلینیک درمان زخم پای دیابتی

60تعداد ویدیوها: 15

بهبود زخم پای دیابتی

569تعداد ویدیوها: 15